Aydınlatma Metni (KVKK)

Biyoteknik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Biyoteknik”), kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine önem atfetmekteyiz. Veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilere ilişkin olarak KVKK madde 10’dan doğan bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları dikkatinize sunarız.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları Zaman zaman özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, Biyoteknik tarafından:
• İşe alım süreci,
• İstihdamın sevk ve idaresi,
• Biyoteknik’in kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi
• Bir hakkın tesisi, korunması yahut kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Biyoteknik ile aranızda bir sözleşmesel ilişkinin kurulması ve bu sözleşmesel ilişki kapsamında Biyoteknik’in yükümlülüklerinin ifası veya
• Biyoteknik’in meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak ve kullanılacaktır.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; Biyoteknik tarafından diğer çalışanlara, yurtiçindeki iş ortaklarımıza, müşterilerimize, iştiraklerimize, şirket yetkililerine, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK kanunun 8. belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca, bu verileriniz yurt içinde bulunan serverlara/programlara aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Biyoteknik’in akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz, ofislerimizde yapılan kamera kayıtları vasıtasıyla ve ofislerimizin girişindeki parmak izi okuma sistemi ile de toplanabilir.

4. Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması Kişisel verilerinizin, hukuka aykırı şekilde işlenmesini önlemek ve güvenliğini sağlamak adına Biyoteknik bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi Biyoteknik’e başvurarak aşağıdakileri talep etme hakkına sahiptir ;
1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak için, Biyoteknik’in Kocatepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi İnkilap Apartmanı No:15 K:2 Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak bildirimde bulunabilir yahut biyoteknik@biyoteknik.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.